Home Introductie Werkwijze Persoonsgerichte klachten Probleemgerichte klachten Technieken Thematisch zoeken De therapeut Registratie Tarief Contact & Route Verantwoording & Leestips

Zorgverzekeraar Nederland


Deze brief is puur ten behoeve van mijn patiŽnten/ cliŽnten. Ik citeer Professor Wim Groot bij de afsluiting van het jubileumcongres van de Stichting Klachten en Geschillen Zorgverzekeringen (SKGZ) op 5 oktober jl. waar hij zegt: ďKeuzevrijheid, goede toegang tot zorg en een hoge mate van solidariteit zijn belangrijke verworvenheden van ons stelsel. Maar er zijn ook zaken die nog beter kunnen en moeten etc. (..) en verderop.. ďVerzekeraars worden geremd door reputatieschade..ĒÖ als ook:Ö. ďZorgverzekeraars moeten meer doen om onjuiste beelden te corrigeren. En ze moeten veel meer de verbinding met verzekerden en patiŽnten zoeken, zodat die zien dat zorgverzekeraars namens hen, en niet tegenover hen opererenĒ, aldus Groot.

Bovenstaande is mij uit het hart gegrepen, en daarom deze brief. Ik heb een drukke, bloeiende praktijk voor psychotherapie, maar mijn cliŽnten krijgen niets vergoed.

Niveau en kwaliteit van mijn werk resulteerde erin dat steeds vaker vanwege mijn reputatie op het gebied van psychosomatiek medisch specialisten zoals neurologen, internisten, psychiaters, huisartsen, tandartsen (met fobisch angstige patiŽnten) mij noemen voor advies of doorverwijzing. Regelmatig ook word ik benaderd voor bijdragen aan artikelen in gezondheidsmagazines, tv-programma ís met items over gezondheid en radio (het recentst voor live radio Leuven).

Mijn situatie is als volgt: ik heb naast jarenlange ervaring als fysiotherapeut met tal van applicatiecursussen ook een vrij doctoraal programma Sociale Wetenschappen afgerond, wat me de mogelijkheid gaf te kiezen voor gelijke delen Klinische Psychologie en Klinische Pedagogiek met als specialisatie hechtingsstoornissen en autisme. Daar bovenop volgde ik nog een vierjarige post-HBO/WO studie Integratieve Psychotherapie. Met dit als basis bouwde ik na jaren in dienstverband gewerkt te hebben ongeveer 10 jaar geleden mijn eigen parttimepraktijk uit naar fulltime op het niveau zoals ik het beschreef. Precies de periode waarover ik schreef op mijn site onder het kopje Erkenning, zie evt. www.psycho-consult.nl

Voorheen werd mijn therapie vergoed vanuit de basisverzekering; ik werkte vanaf 1991 via Cenzo, een instantie die bemiddelde tussen het praktijkveld psychotherapie en de zorgverzekeraars. Daar heb ik me toen laten uitschrijven voor een periode van 5 jaar (terwijl ik doorging met mijn werk in dienstverband) om aanvullende studies complementaire geneeskunde te doen in combinatie met wetenschappelijk (promotie)onderzoek.. Daarna meldde ik me weer bij Cenzo, maar intussen was de regelgeving veranderd; de wet BIG werd inhoudelijk gewijzigd i.v.m. de toen ingevoerde GZ-registratie (Gezondheidszorgpsycholoog), wat betekende dat ik niet meer zondermeer me kon inschrijven. Gekke situatie, in praktisch werken was ik er niet uit geweest en door meer studie in feite alleen maar Ďmeer waardí geworden; kwestie van regelgeving.

Om die registratie te verkrijgen was een applicatiecursus van ruim 30.000 euro nodig, terwijl die voor mij inhoudelijk geen meerwaarde had. Als fysiotherapeut en psycholoog/pedagoog met specialisatie somatisering weet ik meer van wisselwerking lichaam/geest dan welke GZ-psycholoog dan ook. Ik heb uiteraard t.b.v. de cliŽnten veel gelobbied en geprobeerd ontheffing te krijgen; maar de Ďovergangsperiode was voorbijí. In die periode werkte ik aan de vakgroep van de universiteit Leiden en in combinatie met genoemde studie was me die ambtenarij geheel ontgaan, met als consequentie dat, terug in eigen praktijk na die periode van 5 jaar klinisch werken in dienstverband alleen nog vergoeding mogelijk was voor mijn cliŽnten vanuit de aanvullende verzekering. Men zei: ďje hebt immers ook certificaten voor Klinische Hypnotherapie.Ē Ik ben toen lid geworden van de NBVH om mijn cliŽnten de mogelijkheid te geven daarvoor in aanmerking te komen.

Echter, na een conflict met de NBVH ben ik sinds het bereiken van de pensioengerechtigde leeftijd, niet langer lid van een beroepsvereniging i.v.m. daaraan gekoppelde verplichtingen als contributies, intervisiedeelname en verplichte bijscholingen. Veel zorgverzekeraars vergoeden mijn therapie niet meer omdat ze van een behandelaar naast het hebben van een AGB-code ook lidmaatschap van een beroepsvereniging vragen.

Volgens Vektis (overkoepelend landelijk registratieorgaan) moet de AGB-code voldoende zijn (heb ik recent nog gecheckt); daarnaast nog een NBVH-lidmaatschap is in feite overbodig, maar hun visie is niet bindend. Verzekeraars mogen hun eigen regels hanteren.

Ik heb veel ervaring en expertise opgebouwd, die niet voorhanden is in de alleen maar reguliere sector van psychische hulpverlening en ook niet in de alleen maar zgn. alternatieve hoek; vandaar dat mensen die de moed al hadden opgegeven, vaak bij mij alsnog vinden wat niet meer mogelijk leek na jarenlang therapeutisch shoppen. Ik ben heel flexibel, werk ook wel complementair (zoals ik al noemde), dus met mensen die ook elders al of niet klinisch in behandeling zijn (m.n. bij mensen met eetstoornissen en ernstig psychosomatische klachten). Mijn specialisatie op onderzoeksgebied aan de universiteit was in combinatie met een conglomeraat aan met elkaar verband houdende opleidingspakketten (zie evt. www.psycho-consult.nl onder certificering) dusdanig, dat ik mezelf met relevantie voor therapie mag beschouwen als expert als het gaat over oplossing van problemen die voortkomen uit gestoorde wisselwerking tussen lichaam en geest.

Regelmatig vragen mensen me of ik een vergelijkbare praktijk weet in hun regio. Aanvankelijk zocht ik daarnaar om aan die vraag tegemoet te komen, maar ik vond er geen. In zekere zin is mijn praktijk uniek, wat blijkt uit het feit dat een groot deel (meer dan tweederde) van mijn cliťntele bestaat uit mensen, die al een therapieverleden hebben zowel bij reguliere hulpverleners als bij alternatief geschoolden, maar zonder het gewenste resultaat.
Ik ga dan altijd na, wat al gedaan is en probeer te achterhalen waarom op zich goede behandelwijzen toch voor die specifieke persoon met juist dat probleem niet werkten, waarbij ik met succes gebruik kan maken van een breed kennisveld en een ruime ervaring. Ik trek met deze werkwijze cliŽnten aan vanuit het hele land (van Alkmaar/ Enkhuizen tot Middelburg, vanuit Overijssel, Friesland en Groningen) en van over de grens (Nord-Rhein Westfalen, veel uit BelgiŽ via universiteit Leuven, recent een in Barcelona wonende Nederlandse zakenman); meestal gaat het om complexe zaken. Ik krijg vaak te horen van mijn cliŽnten dat Ďde vorige psycholoogí vaak niet veel meer deed dan reflecteren; op zich kan dat helpend zijn, maar dikwijls ook is meer nodig.

Weinigen maakten ook de combinatie wetenschappelijk regulier en complementair.
M.a.w. er zijn veel universitair opgeleide psychologen, die puur regulier werken en er zijn veel zgn. integratieve therapeuten, die vaak heel goed werk leveren, maar niet het referentiekader hebben van een wetenschappelijke opleiding. Juist de combinatie kan een turbo-effect geven aan therapie.
Behalve in de psychologische aspecten ben ik ook aanmerkelijk meer (dan de doorsnee psycholoog) geschoold op somatisch (medisch/paramedisch) gebied met dito werkervaring.

Mijn behandelplan baseer ik op wat de intake mij biedt aan info. Ik werk over 2 lijnen t.w. het inzichtgevend Ďdieptewerkí op zoek naar oorzaken, die hebben geleid tot het ontstaan van het probleem en uiteraard aan de oplossing op datzelfde dieperliggende niveau. Daarnaast ook geef ik tools in handen om waar mogelijk snel resultaat te boeken.

Meer dan tweederde van mijn cliŽnten is hoog opgeleid (academici/HBO). Dat komt enerzijds doordat de complexiteit van de problematiek vaak recht evenredig is met het intelligentie- c.q. opleidingsniveau, en anderzijds is voor die groep het inkomensniveau dusdanig, dat het niet vergoed krijgen van de therapie minder een probleem vormt. Onbedoeld is deze selectie opgetreden.

Voor mensen met een lager inkomen of rond het bijstandsniveau is mijn praktijk ontoegankelijk geworden. Ik probeer deze laatste categorie tegemoet te komen door wat zij kunnen betalen te compenseren met hogere tarieven voor meer welgestelden.

Terug grijpend op het citaat waarmee ik deze brief begon: Zou u, als overkoepelende instantie, dit alles overwegend, voor mij een certificaat willen opstellen of mij een code willen geven, opwegend tegen het vaak gevraagde lidmaatschap van een beroepsvereniging, op grond waarvan mijn cliŽnten recht krijgen op (gedeeltelijke) vergoeding van hun zorgverzekeraar? Dat zou kunnen op vertoon van AGB-codes als hypnotherapeut voor de aanvullende verzekering. Of misschien ook gewoon op grond van deze brief, want ik werk vanuit een veel ruimer kader dan alleen hypnotherapie.

Dat ik alsnog deze poging onderneem is n.a.v. schrijnende zaken, die zich onlangs voor deden, te maken hebbend met wat ik nu aankaart. Nogmaals, het is niet voor mezelfÖ ik heb meer dan genoeg werkÖ.. ik zou het graag de tientallen mensen die zich komend jaar nog bij me aanmelden zo van harte gunnen.

Ik zou graag willen dat u op korte termijn een positief besluit neemt in deze. Ik ben 69 jaar. Volgend jaar omstreeks de jaarwisseling ga ik verhuizen, en ik wilde dan (zeker voorlopig) stoppen met mijn praktijkvoering.

Mijn verzoek geldt dus voor nog maar ťťn jaar, maar velen van mijn cliŽnten zullen er mee gebaat zijn als het wordt ingewilligd.. Als mijn cliŽnten vernemen dat ik over enige tijd ga stoppen, dan hoor ik vaak: ďJammer, verspilling van uw talent.Ē

Misschien dat vergoeding van mijn therapie voor minder betaalkrachtigen me doet besluiten nog even door te gaan op mijn nieuwe locatieÖ Want mijn werk is wel mijn passie.

Ten aanzien van die laatste groep zou u kunnen waarmaken wat werd uitgesproken op genoemd jubileumcongres, dat zorgverzekeraars namens patiŽnten, en niet tegenover hen opererenĒ.


PsychoConsult is gevestigd in Oud-Beijerland (Hoeksche Waard) in de Provincie Zuid-Holland dichtbij Rotterdam, Spijkenisse, Rhoon, Hoogvliet, Schiedam en Vlaardingen. Een goede keus als het gaat om examenvrees - seksuele problemen - relatieproblemen - neurosen - hypochondrie - hoge bloeddruk - fysieke klachten - psychosomatische klachten - psychische klachten - migraine - maagklachten - darmklachten - nekklachten - pijnbestrijding - EFT - RDI